Đặt Phòng

Bảng giá phòng của KND Công Đoàn - Hà Nội Xanh năm 2021

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Đang xử lý

Phòng Family

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Đang xử lý

Phòng VIP hướng biển

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Đang xử lý


Phòng VIP hướng vườn

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Đang xử lý