Đặt Tour

Du lịch biển Hải Tiến – Team building – KND Công Đoàn – Hà Nội Xanh 3 ngày 2 đêm

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Đang xử lý

Hà Nội - Biển Hải Tiến – KND Công Đoàn - Hà Nội Xanh- Gala Dinner (3 ngày 2 đêm)

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Đang xử lý


Tổ chức cho Công ty du lịch Team building - Biển Hải Tiến – KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Đang xử lý

Tổ chức cho Công ty đi du lịch Team Building – Gala Dinner – KND Công Đoàn Hà Nội Xanh 2 ngày 1 đêm

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Đang xử lý