Đặt Tour

Tổ chức tour cho nhân viên đi biển Hải Tiến 3 ngày 2 đêm

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Đang xử lý

Tổ chức tour du lịch biển Hải Tiến – KND Công Đoàn – Hà Nội Xanh 2 ngày 2 đêm

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Tour du lịch

   2 ngày 2 đêm

Đang xử lý

Tour du lịch Biển Hải Tiến – KND Công Đoàn - Hà Nội Xanh- Gala Dinner (2 ngày 1 đêm)

   KND Công Đoàn Hà Nội Xanh

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Đang xử lý